کتاب آشنایی با اختر بینی ودایی: جیوتیش

وضعیت: موجود
قیمت : ۱۹۰,۰۰۰ تومان
مباحثی که این نوشتار در برمیگیرند شامل آشنایی با ستاره بینی ودایی، موقعیت جیوتیش در میان علوم ودایی، ستارگان (گراها) صور فلکی خورشیدی (راشی)، صور فلکی قمری (ناکشاترا)، ترمیم نمودار تولد و مفاهیم خانه ها حکمرانان،سروری ها،نگرش ها و ترکیبات ستاره ای دوره زمانی در ستاره بینی ودایی.

 

مؤلف: برزو قادری

ناشر: آتروپات

سال چاپ: 1382

تعداد صفحات: 268


 

فهرست :

بخش اول: چشم‌اندازی بر ستاره‌بینی ودایی

فصل ۱: دانش ستاره‌بینی از عصر باستان تا به امروز

فصل ۲: ستاره‌بینی ودایی

۲-۱. ساختار دانش ودایی

۲-۲. مبانی تفکر ودایی

۲-۳. عناصر پنج گانه

۲-۴. سطوح هستی و اهداف حیات از دیدگاه وداها

۲-۵. قدمت و تاریخچه‌ی ستاره‌بینی ودایی

۲-۶. جیوتیش در نظام کیهانی

۲-۷. کالا ویدیا

۲-۸. ستاره‌بینی و کارما

فصل ۳: شاخه های ستاره‌بینی ودایی(جیوتیش )

۳-۱. تقسیم‌بندی عقلی دانش جیوتیش

۳-۲. تقسیم‌بندی سنتی دانش جیوتیش

بخش دوم: مبانی ستاره‌شناسی

فصل ۱: کیهان از چشم‌انداز زمین

۱-۱. دایره‌البروج و منطقه‌البروج

۲-۱. بروج فلکی خورشیدی (راشی)

فصل ۲: منطقه‌البروج از منظر ستارگان

۲-۱. تقدیم اعتدالین

۲-۲. دو چشم‌انداز به منطقه‌البروج

۳-۲. مرکز هستی از چشم‌انداز وداها

فصل ۳: برخی تعاریف نجومی

۳-۱. زمان نجومی

۳-۲. طلوع و غروب بروج

۳-۳. حرکت سیارات در منطقه‌البروج

۳-۴. حرکت ماه در منطقه‌البروج

 

بخش سوم: مبانی پایه در ستاره‌بینی ودایی

 

فصل ۱: گراها (سیارات)

۱-۱. مفهوم گراها در دانش جیوتیش

۱-۲. سیارات و گوناها

۱-۳. سیارات و عناصر بنیادی (تاتواها)

۱-۴. تحلیلی از کیفیات سیارات

فصل ۲: صورت‌های فلکی خورشیدی

۲-۱.  راشی‌ و گراها

۲-۲.کیفیات صور فلکی

فصل ۳: خانه‌ها در نمودار نجومی (باوا)

۳-۱.  راشی چاکرا، باوا چاکرا

۳-۲. شرحی بر خانه‌ها

۳-۳. کیفیات خانه‌ها

۴-۳. حکمرانی و سروری خانه‌ها

فصل ۴: سیارات در زمینه‌ی بروج و خانه‌ها

۴-۱. قدرت و ضعف سیارات در بروج

۲-۴. روابط میان سیارات

۳-۴. نگرش سیارات

۴-۴. اتصال و احتراق

۴-۵. رجعت

فصل ۵: صورت‌های فلکی ماه (ناکشاترا)

۵-۱. طبقه بندی ناکشاتراها

۲-۵. شرح ویژگی‌های ناکشاتراها

 

بخش چهارم: مباحث تکمیلی در ستاره‌بینی ودایی

فصل ۱: دوره‌های زمانی در ستاره‌بینی ودایی (داشا)

۱-۱. مفهوم داشاها در دانش جیوتیش

۲-۱. محاسبه‌ی داشاها

۳-۱. کاربرد سیستم داشاها

فصل ۲: ترکیبات ستاره‌ای (یوگاها)

۲-۱. مفهوم ترکیبات ستاره‌ای (یوگا)  در دانش جیوتیش

۲-۲. معرفی انواع یوگاها در دانش جیوتیش

فصل ۳: تقسیمات بروج (وارگاها)

۳-۱. مفهوم وارگا در دانش جیوتیش

۲-۳. انواع وارگا در دانش جیوتیش

۳-۳. معرفی برخی وارگاهای مهم

فصل ۴:  بررسی گذار سیارات و گوچارا

۴-۱. مفهوم گوچارا در دانش جیوتیش

۴-۲. کاربرد گوچارا

فصل ۵: سیستم آشتاکاوارگا

۵-۱. مفهوم آشتاکاوارگا در دانش جیوتیش

۵-۲. کاربرد سیستم آشتاکاوارگا

فصل ۶: تحلیل زایچه‌ی نجومی

۶-۱. مقدمه‌ای بر تحلیل زایچه نجومی

۶-۲. گام‌های تحلیل یک زایچه‌ی نجومی

بخش پنجم: نمونه‌هایی از تحلیل زایچه‌ی نجومی
 

 

برای ارسال نظر کلیک نمایید : ارسال نظر
محصولات مکمل